14.08.2010 – Dis, tu me prêtes ton appareil ?

14.08.2010 - Dis, tu me prêtes ton appareil ?